Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 मोरङ जिल्लाका निम्न स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण, सशर्त र समपुरक अनुदान हस्तान्तरण सम्वन्धमा

मोरङ जिल्लाका निम्न स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण, सशर्त र समपुरक अनुदान हस्तान्तरण सम्वन्धमा    

2 आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०७५

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०७५    

3 सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा    

4 सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा    

5 कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७५ (वन क्षेत्रसंग सम्वन्धित)

कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७५ (वन क्षेत्रसंग सम्वन्धित)  

6 कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७५ (भु तथा जलाधार व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित)

कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७५ (भु तथा जलाधार व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित)  

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.
Under Construction