अार्थिक वर्ष दस्तावेज
137-स्थानीयतह-समानिकरण अनुदानको प्रथम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 1 day ago ०७७/०७८ 194-समानिकरण-प्रथम.pdf
दरभाउ स्वीकृतीको आशयको जानकारी सम्वन्धमा 1 day 3 hours ago ०७७/०७८ 193-दरभाउ-स्वीकृती.pdf
137 स्थानीय तह - सवारी साधन कर वापतको रकम बाँडफाँडको विवरण 1 month ago ०७७/०७८ सवारी साधन.pdf
वित्तीय समानिकरण अनुदानको अन्तिम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 2 months 2 weeks ago ०७६/०७७ 137-वित्तीयसमानिकरण अन्तिम.pdf
आ व २०७७।७८ का लागि प्रदेश समपुरक अनुदानमा कार्यान्वयन गर्न छनौट भएका आयोजनाहरु 2 months 3 weeks ago ०७६/०७७
जिल्ला तेह्रथुम- विशेष-दोश्रो-रकम हस्तान्तरण 2 months 3 weeks ago ०७६/०७७
समपुरक दोश्रो - जिल्ला तेह्रथुम- रकम हस्तान्तरण 2 months 3 weeks ago ०७६/०७७ समपुरक-दोश्रो-तेह्रथुम.pdf
मोरङ जिल्लाको ८ स्थानीय तहलाई- शसर्त अनुदानको रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 2 months 3 weeks ago ०७६/०७७ शसर्त- मोरङ.pdf
४६ स्थानीय तहहरुलाई शसर्त अनुदानको रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 2 months 3 weeks ago ०७६/०७७ 1205-सशर्त अनुदान.pdf
स्थानीयतह- सशर्त अनुदानको अन्तिम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 3 months ago ०७६/०७७ सशर्त-अन्तिम-भोजपुर.pdf , सशर्त-अन्तिम-खोटाङ.pdf

अन्य

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण