अार्थिक वर्ष दस्तावेज
आ.व.2075/76 को आन्तरिक लेखापरीक्षण बेरुजुको एकीकृत बार्षिक प्रतिवेदन 30 minutes 18 seconds ago ०७६/०७७ 2075-76-आलेप-बेरुजुको एकीकृत बार्षिक प्रतिवेदन .pdf
प्रदेश नं. १ - प्रदेश सरकारको आय र व्ययको वार्षिक विवरण सम्वन्धमा 2 weeks 2 days ago ०७६/०७७ आयव्यय-2075.pdf
आ.वि. तथा रकम फिर्ता सम्वन्धमा, स्थानीयतहहरु सवै, प्रदेश नं.१ 3 months 3 weeks ago ०७६/०७७ 81आवि-रकम-फिर्ता_0.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन 5 months 2 weeks ago ०७६/०७७ 17-बजेट-कार्यान्वयन-मार्गदर्शन.pdf
प्रदेश नं. १ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम- मोरङ, सुनसरी, संखुवासभा र सोलुखुम्वु 8 months 4 weeks ago ०७५/०७६ मोरङ_0.pdf , संखुवासभा_0.pdf , सुनसरी_0.pdf , सोलुखुम्वु_0.pdf
प्रदेश नं. १ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम- ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा र पाँचथर 8 months 4 weeks ago ०७५/०७६ ताप्लेजुङ_0.pdf , तेह्रथुम_0.pdf , धनकुटा_0.pdf , पाँचथर_0.pdf , भोजपुर_0.pdf
प्रदेश नं. १ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम-इलाम, झापा, उदयपुर, ओखलढुंगा र खोटाङ 8 months 4 weeks ago ०७५/०७६ इलाम.pdf , उदयपुर.pdf , ओखलढुंगा.pdf , खोटाङ.pdf , झापा.pdf
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ 1 year ago ०७५/०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली ,२०७५.pdf
प्रदेश तथा स्थानीय तहको विभाज्य कोषका सम्बन्धमा तयार गरिएको कार्यविधि, २०७५ 1 year ago ०७४/०७५ प्रदेश तथा स्थानीय तहको विभाज्य कोषका सम्बन्धमा तयार गरिएको कार्यविधि.pdf
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 1 year ago ०७४/०७५ अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४.pdf

अन्य

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण