अार्थिक वर्ष दस्तावेज
वित्तीय उत्तरदायित्व दर्पण 5 minutes 36 seconds ago ०७६/०७७ PPIU Journal Final_0.pdf
आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७६ 6 days 21 hours ago ०७६/०७७ Aalepa-nirdesika.pdf
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम जिल्लागत (इलाम-उदयपुर-तेह्रथुम-भोजपुर-मोरङ-संखुवासभा-सुनसरी) 3 months 1 week ago ०७६/०७७ इलाम-उदयपुर-तेह्रथुम-भोजपुर-मोरङ-संखुवासभा-सुनसरी.pdf
७ जिल्लाका ७१ स्थानीयतहहरुको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्याक्रमको अनुदान -प्नथम किस्ता निकासा सम्वन्धमा 3 months 1 week ago ०७६/०७७ 71-स्थानीय तह.pdf
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ७ जिल्ला (ताप्लेजुङ पाँचथर झापा धनकुटा खोटाङ सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा 3 months 2 weeks ago ०७६/०७७ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सात जिल्ला.pdf
निर्वाचन पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको ७ जिल्लाको प्रथम किस्ता अनुदान निकासा सम्वन्धमा 3 months 2 weeks ago ०७६/०७७ निर्वाचनक्षेत्र.pdf
आ.व.2075/76 को आन्तरिक लेखापरीक्षण बेरुजुको एकीकृत बार्षिक प्रतिवेदन 4 months 3 weeks ago ०७६/०७७ 2075-76-आलेप-बेरुजुको एकीकृत बार्षिक प्रतिवेदन .pdf
प्रदेश नं. १ - प्रदेश सरकारको आय र व्ययको वार्षिक विवरण सम्वन्धमा 5 months 1 week ago ०७६/०७७ आयव्यय-2075.pdf
आ.वि. तथा रकम फिर्ता सम्वन्धमा, स्थानीयतहहरु सवै, प्रदेश नं.१ 8 months 2 weeks ago ०७६/०७७ 81आवि-रकम-फिर्ता_0.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन 10 months 1 week ago ०७६/०७७ 17-बजेट-कार्यान्वयन-मार्गदर्शन.pdf

अन्य

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण