अार्थिक वर्ष दस्तावेज
समानिकरण अनुदानको तेश्रो किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 2 days 2 hours ago ०७८/०७९
137 स्थानीय तह- सवारी करको रकम बाँडफाँडको विवरण(अशोज १ देखि कार्तिक 30 सम्म) 2 months ago ०७८/०७९ सवारी कर बाँडफाँड-अशोज-कार्तिक-2078.pdf
मोरङ जिल्लाका ६ स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण, सशर्त र समपुरक अनुदानको प्रथम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 2 months 2 weeks ago ०७८/०७९
आ.व.2077/78 को वार्षिक आय-व्ययको विवरण (प्रारम्भिक) 3 months ago ०७८/०७९ 2077-78-प्रदेश सरकारको आय र व्ययको वार्षिक विवरण सम्वन्धमा.pdf
मोरङ जिल्लाका निम्न स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण, सशर्त र समपुरक अनुदान हस्तान्तरण सम्वन्धमा 3 months 1 week ago ०७८/०७९ स्थानीय तह अनुदान.pdf
137-स्थानीय तह- सवारी करको रकम बाँडफाँड सम्वन्धमा 5 months ago ०७८/०७९ सवारीसाधन-बाँडफाँड-श्रावणभाद्र-2078.pdf
फागुन र चैत्र महिनाको सवारी कर वाँडफाँड गरी स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको विवरण 10 months 3 weeks ago ०७७/०७८ सवारीसाधन-कर-बाडफाड-2078-01-17.pdf
समपुरक अनुदानको प्रथम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 1 year 2 months ago ०७७/०७८ 386-समपुरक-प्रथम.pdf
137-स्थानीयतह-समानिकरण अनुदानको प्रथम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 1 year 5 months ago ०७७/०७८ 194-समानिकरण-प्रथम.pdf
दरभाउ स्वीकृतीको आशयको जानकारी सम्वन्धमा 1 year 5 months ago ०७७/०७८ 193-दरभाउ-स्वीकृती.pdf

अन्य

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण