अार्थिक वर्ष दस्तावेज
वित्तीय समानिकरण अनुदानको अन्तिम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 3 weeks ago ०७६/०७७ 137-वित्तीयसमानिकरण अन्तिम.pdf
आ व २०७७।७८ का लागि प्रदेश समपुरक अनुदानमा कार्यान्वयन गर्न छनौट भएका आयोजनाहरु 4 weeks ago ०७६/०७७
जिल्ला तेह्रथुम- विशेष-दोश्रो-रकम हस्तान्तरण 1 month ago ०७६/०७७
समपुरक दोश्रो - जिल्ला तेह्रथुम- रकम हस्तान्तरण 1 month ago ०७६/०७७ समपुरक-दोश्रो-तेह्रथुम.pdf
मोरङ जिल्लाको ८ स्थानीय तहलाई- शसर्त अनुदानको रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 1 month ago ०७६/०७७ शसर्त- मोरङ.pdf
४६ स्थानीय तहहरुलाई शसर्त अनुदानको रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 1 month ago ०७६/०७७ 1205-सशर्त अनुदान.pdf
स्थानीयतह- सशर्त अनुदानको अन्तिम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 1 month ago ०७६/०७७ सशर्त-अन्तिम-भोजपुर.pdf , सशर्त-अन्तिम-खोटाङ.pdf
स्थानीय तह- समानिकरण अनुदानको तेश्रो किस्ता हस्तान्तरण सम्वन्धमा 1 month ago ०७६/०७७ समानिकरण-तेश्रो-उदयपुर.pdf
स्थानीय तह- समपुरक अनुदानको दोश्रो किस्ता हस्तान्तरण सम्वन्धमा 1 month ago ०७६/०७७ समपुरक-दोश्रो-उदयपुर.pdf
स्थानीय तह- विशेष अनुदानको दोश्रो किस्ता हस्तान्तरण सम्वन्धमा 1 month ago ०७६/०७७ विशेष दोश्रो-उदयपुर.pdf , विशेष दोश्रो-धनकुटा.pdf , विशेष-दोश्रो-उदयपुर.pdf

अन्य

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण