अार्थिक वर्ष दस्तावेज
फागुन र चैत्र महिनाको सवारी कर वाँडफाँड गरी स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको विवरण 4 months 2 weeks ago ०७७/०७८ सवारीसाधन-कर-बाडफाड-2078-01-17.pdf
समपुरक अनुदानको प्रथम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 9 months ago ०७७/०७८ 386-समपुरक-प्रथम.pdf
137-स्थानीयतह-समानिकरण अनुदानको प्रथम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 11 months 3 weeks ago ०७७/०७८ 194-समानिकरण-प्रथम.pdf
दरभाउ स्वीकृतीको आशयको जानकारी सम्वन्धमा 11 months 3 weeks ago ०७७/०७८ 193-दरभाउ-स्वीकृती.pdf
137 स्थानीय तह - सवारी साधन कर वापतको रकम बाँडफाँडको विवरण 1 year ago ०७७/०७८ सवारी साधन.pdf
वित्तीय समानिकरण अनुदानको अन्तिम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 1 year ago ०७६/०७७ 137-वित्तीयसमानिकरण अन्तिम.pdf
आ व २०७७।७८ का लागि प्रदेश समपुरक अनुदानमा कार्यान्वयन गर्न छनौट भएका आयोजनाहरु 1 year ago ०७६/०७७
जिल्ला तेह्रथुम- विशेष-दोश्रो-रकम हस्तान्तरण 1 year ago ०७६/०७७
समपुरक दोश्रो - जिल्ला तेह्रथुम- रकम हस्तान्तरण 1 year ago ०७६/०७७ समपुरक-दोश्रो-तेह्रथुम.pdf
मोरङ जिल्लाको ८ स्थानीय तहलाई- शसर्त अनुदानको रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 1 year ago ०७६/०७७ शसर्त- मोरङ.pdf

अन्य

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण