शिर्षक दस्तावेज अार्थिक वर्ष मिति
आ.व. २०७७/७८ को आन्तरिक लेखापरीक्षण बेरुजुको एकीकृत प्रतिवेदन वार्षिक विवरण 2077-78-बेरुजुको एकीकृत प्रतिवेदन.pdf ०७८/०७९ 01/17/2022 - 15:02
आ.व. २०७७/७८ को आन्तरिक लेखापरीक्षण बेरुजुको एकीकृत प्रतिवेदन वार्षिक विवरण 2077-78-बेरुजुको एकीकृत प्रतिवेदन.pdf ०७८/०७९ 01/17/2022 - 15:02
प्रदेश सरकारको 2078 पौष मसान्त सम्मको मन्त्रालयगत खर्चको विवरण ०७८/०७९ 01/16/2022 - 15:53
137 स्थानीय तहहरुमा सवारी साधन कर वापतको रकम बाँडफाँड गरी हस्तान्तरण गरिएको सम्वन्धमा सवारी साधन कर बाँडफाँड-2078-09-26.pdf ०७८/०७९ 01/10/2022 - 12:44
आ.व. 2077/78 को प्रदेश सरकारको आय व्ययको वार्षिक विवरण आ.व.2077-78 आय-व्ययको वार्षिक विवरण.pdf ०७८/०७९ 12/31/2021 - 16:12
आ.व. 2077/78 को प्रदेश सरकारको आय व्ययको वार्षिक विवरण आ.व.2077-78 आय-व्ययको वार्षिक विवरण.pdf ०७८/०७९ 12/31/2021 - 16:12
आ.व.2077/78 को वार्षिक आय-व्ययको विवरण (प्रारम्भिक) 2077-78-प्रदेश सरकारको आय र व्ययको वार्षिक विवरण सम्वन्धमा.pdf ०७८/०७९ 12/22/2021 - 12:36
सवारी कर बाँडफाँडको विवरण सवारीकर-बाँडफाँड.pdf ०७८/०७९ 12/10/2021 - 13:16
सवारी कर बाँडफाँडको विवरण सवारीकर-बाँडफाँड.pdf ०७८/०७९ 12/10/2021 - 13:16
सरुवा 2078 सरुवा विवरण 2078.pdf ०७८/०७९ 12/05/2021 - 18:04

सूचना/जानकारी

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण