शिर्षक दस्तावेज अार्थिक वर्ष मिति
प्रदेश सरकारको आ.व. 2076/77 को आय-व्ययको वार्षिक विवरण प्रदेश सरकारको आयव्ययविवरण-f-2076-77.pdf ०७७/०७८ 01/12/2021 - 14:28
प्रदेश सरकारको आ.व. 2076/77 को आय-व्ययको वार्षिक विवरण प्रदेश सरकारको आयव्ययविवरण-f-2076-77.pdf ०७७/०७८ 01/12/2021 - 14:28
137-स्थानीयतह-सवारी साधन कर बापतको रकम बाँडफाँड गरी स्थानीय संचितकोष खातामा निकासा गरिएको एकमुष्ट विवरण 137-सवारीसाधन-रकम-बाँडफाँड.pdf ०७७/०७८ 12/02/2020 - 15:19
दरभाउ स्वीकृतीको आशयको जानकारी सम्वन्धमा 193-दरभाउ-स्वीकृती.pdf ०७७/०७८ 09/21/2020 - 14:04
मसलन्द सामान तथा सपाई सम्वन्धी सामानहरु आपूर्ति गर्ने सम्वन्धी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना सूचना-1.pdf ०७७/०७८ 09/01/2020 - 11:00
मसलन्द सामान तथा सपाई सम्वन्धी सामानहरु आपूर्ति गर्ने सम्वन्धी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना सूचना-1.pdf ०७७/०७८ 09/01/2020 - 11:00
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत अनुदानको हस्तान्तरणको प्रारम्भिक एकीकृत विवरण वित्तीय-हस्तान्तरण-एकिकृत विवरण.pdf ०७७/०७८ 08/07/2020 - 13:27
१३७ स्थानीयतह- सवारी साधन कर बापतको रकम बाँडफाँड गरी स्थानीय संचित कोष खातामा निकासा गरिएको सम्वन्धमा सवारीसाधनकर.pdf ०७७/०७८ 07/24/2020 - 10:48
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वय सम्वन्धी मार्गदर्शन 77-78-बजेट-कार्यान्वयन-मार्गदर्शन.pdf ०७७/०७८ 07/20/2020 - 13:59
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वय सम्वन्धी मार्गदर्शन 77-78-बजेट-कार्यान्वयन-मार्गदर्शन.pdf ०७७/०७८ 07/20/2020 - 13:59

सूचना/जानकारी

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण