शिर्षक दस्तावेज अार्थिक वर्ष मिति
137 स्थानीय तहहरुमा सवारी साधन कर वापतको रकम बाँडफाँड गरी हस्तान्तरण गरिएको सम्वन्धमा सवारी साधन कर बाँडफाँड-2078-09-26.pdf ०७८/०७९ 01/10/2022 - 12:44
137-स्थानीय तह- सवारी करको रकम बाँडफाँड सम्वन्धमा सवारीसाधन-बाँडफाँड-श्रावणभाद्र-2078.pdf ०७८/०७९ 10/06/2021 - 12:24
137-स्थानीय तह- सवारी करको बाँडफाँडको विवरण 3-24-सवारी-कर.pdf ०७७/०७८ 07/08/2021 - 11:31
फागुन र चैत्र महिनाको सवारी कर वाँडफाँड गरी स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको विवरण सवारीसाधन-कर-बाडफाड-2078-01-17.pdf ०७७/०७८ 04/30/2021 - 12:41
137-स्थानीयतह-सवारी साधन कर बापतको रकम बाँडफाँड गरी स्थानीय संचितकोष खातामा निकासा गरिएको एकमुष्ट विवरण 137-सवारीसाधन-रकम-बाँडफाँड.pdf ०७७/०७८ 12/02/2020 - 15:19
137 स्थानीय तह - सवारी साधन कर वापतको रकम बाँडफाँडको विवरण सवारी साधन.pdf ०७७/०७८ 08/06/2020 - 16:36
१३७ स्थानीयतह- सवारी साधन कर बापतको रकम बाँडफाँड गरी स्थानीय संचित कोष खातामा निकासा गरिएको सम्वन्धमा सवारीसाधनकर.pdf ०७७/०७८ 07/24/2020 - 10:48
स्थानीय तहलाइ आ व २०७७।७८ को लागि अनुदान तथा राजश्व बाँडफाँडको सीमा वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा सवारी साधन कर बाँडफाँड सम्वन्धी.pdf ०७६/०७७ 06/03/2020 - 11:00
१३७ स्थानीय तहहरुमा राजश्व बाँडफाँड गरी सम्वन्धित स्थानीयतहको संचित कोष खातामा निकासा गरिएको विवरण रााजश्व बाँडफाँड.pdf ०७६/०७७ 06/01/2020 - 14:33

राजश्व बाडँफाडँ

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण