शसर्त अनुदान हस्तान्तरणको विवरण-१३ जिल्ला, २२ स्थानीय तहहरुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको च.नं. 346 मिति 2077/01/30 को पत्रानुसार

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण