१३७ स्थानीयतह- सवारी साधन कर बापतको रकम बाँडफाँड गरी स्थानीय संचित कोष खातामा निकासा गरिएको सम्वन्धमा

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण