स्थानीयतह-सवारी साधन कर बापतको रकम बाँडफाँड गरी स्थानीय संचितकोष खातामा निकासा गरिएको एकमुष्ट विवरण

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण