प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको सशर्त अनुदानको पहिलो किस्ताको विवरण संसोधित