1. प्रशासन शाखा

 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पदस्थापना भएका कर्मचारीलार्इ कार्यविवरण सहित जिम्मेवारी तोक्ने,
 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीहरूलार्इ रमाना दिने,
 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत तथा काजमा रहेका कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने,
 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत कमर्चारीको हाजिरी र विदा तथा काजको रेकर्ड राख्ने,
 • सेमिनार, गोष्ठी तथा बैठकको लागी प्राप्त पत्रको आधारमा मनोनयन गर्ने,
 • कर्मचारीको अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारामको बितरण तथा सकंलन गर्ने,
 • सम्पत्ति विवरणको फाराम संकलन तथा निजामती किताबखानामा पठार्इ रेकर्ड राख्ने,
 • कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी मालसामान खरिद तथा भुक्तानी व्यवस्था गर्ने,
 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको जिन्सी निरिक्षण गर्ने गराउने,
 • नियमानुसार पुरानो कागजात धुल्याउने, लिलाम बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
 • कार्यालयको लागि आवश्यक भौतिक तथा जिन्सी सामान र सुविधाको व्यवस्थापन गर्ने,
 • कार्यालयको सुरक्षा व्यवस्था, सफाई, खानेपानी तथा उत्सब समारोह प्रबन्ध, बगैंचा व्यवस्थापन आदि कार्य गर्ने,
 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा हुने अन्य आन्तरिक वैठकहरु व्यवस्थापन गर्ने
 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको शाखागत तथा पदगत कार्यविवण तयार गरी स्वीकृत गराउने र अद्यावधिक गर्ने,
 • प्रदेश अन्तर्गतका प्रत्येक कार्यालयको जिम्मामा रहेको घर, जग्गा, सवारी साधन लगायत जिन्सी मालसामानको लगत सहितको प्रतिवेदन संकलन गरी एकीकृत जिन्सी प्रतिवेदन तयार गरी मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउने ।
 • आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रदेशमा लेखा सम्बन्धी जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने।
 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको आर्थिक प्रशासनको सञ्चालन गर्ने ,कारोवारको लेखा राख्ने र सो को अभिलेखको व्यवस्थापन गर्ने,
 • सबै प्रकारका कारोवारको निर्धारित ढाँचामा मासिक तथा बार्षिक आर्थिक विवरण तयार गर्ने,
 • सम्बद्ध निकायमा आवधिक, नियमित तथा पटके प्रतिवेदन गर्ने
 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने,बेरुजु देखिएमा फर्छ्यौट गर्ने,
 • प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन सँग सम्बन्धित कार्यविधि, निर्देशिका तयार गर्न समन्वय गर्ने ।
 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सञ्चालन सँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।
 • विभिन्न कार्यालयमा यस कार्यालयबाट पठाउने प्रतिनिधि तोक्ने ।
 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्ने ।
 • गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी कार्य ।

2. कोष प्रशासन तथा बजेट कार्यान्वयन शाखा

कोष प्रशासन

 • प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन गर्ने
 • प्रदेश सञ्चित कोषको लेखा अद्यावधिक रुपमा राख्ने र सो प्रयोजनको लागि तथ्यांक शाखासँग समन्वय गर्ने ।
 • प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तथा कार्यविधिको विकास गर्ने,
 • सञ्चित कोषका सम्बद्ध खाताहरू आवश्यकता अनुसार खोली सञ्चालन गर्नेः
 • वैदेशिक सहायता प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौताका मस्यौदामा सम्बन्धित निकाय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट राय माग भएमा कोष व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने,
 • सञ्चित कोषको सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने,
 • विशेष प्रयोजन वा विशेष अवस्थामा निकासा लिने भन्दा भिन्न जिल्लामा वा सरकारी अड्डाखाना (स/अ) समूह भन्दा भिन्न समूहको बैंक खाता वा प्रदेशको सरकारी कारोबार गर्न इजाजत प्राप्त नभएको बैंकमा खाता खोल्न परेमा  स्वीकृति दिने,
 • प्रदेश सरकारी कारोबारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको बैंकलाई सरकारी कारोबार निर्देशिका तयार गर्न परामर्श दिने,
 • राजश्व, शोधभर्ना प्राप्त रकम, बेरूजु दाखिला लगायतका रकम सञ्चित कोष खातामा ट्रान्सफर गर्ने,
 • निकासा भर्इ खर्च लेखिएको रकम सञ्चित कोष खाताबाट खर्च लेख्ने,
 • प्रदेश सञ्चित कोषका अतिरिक्त विनियोजन, राजस्व, धरौटी, प्रदेश सरकारलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, ऋण सहायता, लगानी र अन्य कारोबारको एकीकृत लेखा तयार गरी राख्ने ।
 • स्थानीय तहभित्रका कार्यालयहरुको संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, आन्तरिक आय तथा ऋण र अनुदान समेतको विवरण देखिने गरी स्थानीय तहले तयार गरेको एकीकृत विवरण संकलन गर्ने ।
 • आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयहरुको संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, आन्तरिक आय तथा ऋण र अनुदान समेतको विवरण र आफ्नो क्षेत्र भित्रका स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको छुट्टाछुट्टै र एकीकृत विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने
 • सञ्चित कोषको वार्षिक विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा महालेखा परीक्षक कार्यालयमा पठाउने, लेखापरीक्षण गराउने र प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
 • एकल खाता कोष प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा अन्य कोष सञ्चालन सम्बन्धी प्रणाली सञ्चालनमा नीतिगत समन्वयका कार्यहरू गर्ने,
 • कोष प्रशासनका लागि आवश्यक प्रणाली विकास गर्ने गराउने,
 • एकल खाता कोष सम्वन्धि नीति, निर्देशिका परिमार्जन गरी समयानुकुल बनाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समन्वय गर्ने

 

बजेट कार्यान्वयन

 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय रहेको जिल्लाको प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयले सम्पादन गर्ने कार्यहरु गर्ने
 • प्रदेश सरकारको स्वीकृत बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट जारी गर्नुपर्ने निर्देशन तयारी, स्वीकृति र कार्यान्वयन सम्वन्धमा समन्वय गर्ने,
 • बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली विकास र सञ्चालन सहजीकरण गर्ने,
 • रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा भैपरी रकमको बाँडफाँड कार्यान्वयन व्यवस्था गर्ने,
 • बजेट कार्यान्वयनमा रहेका द्विविधा स्पष्ट गर्ने/गराउने,
 • बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका बेमेल तथा अन्य कैफियतहरू मिलान गराउने,
 • प्रदेश अन्तर्गतको आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको लागि र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त पटके निकासा कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिने ।

3. लेखापरीक्षण तथा अनुगमन शाखा

 • लेखा ढाँचा र आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण तर्जुमा गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत गराउने र प्रकाशन गर्ने ।
 • आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र लेखा ढाँचामा सुधार तथा परिमार्जन आवश्यक भएमा सुधार तथा परिमार्जन गर्ने ढाँचा तयार गरी  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको समन्वयमा महालेखा परीक्षकको कार्यलयबाट स्वीकृत गराउने।
 • आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र लेखा ढाँचा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनै द्धिविधा देखिएमा स्पष्ट गर्ने ।
 • प्रदेश तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने,
 • आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका विकास र कार्यान्वयन गर्ने,
 • आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि तयारी र कार्यान्वयन गर्ने,
 • प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरुको आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गराउने,
 • लेखापरीक्षणका लागि जनशक्तिको क्षमता विकास तथा जोखिम पहिचान सम्बन्धी तालिम तर्जुमा र सञ्चालन गर्ने,
 • आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि उपयुक्त विद्युतीय प्रणाली (सफ्टवेयर) विकास गर्न तथ्यांक शाखा सँग समन्वय गर्ने ।
 • आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा सो को प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको स्थलगत अनुगमन/निरीक्षण गर्ने।
 • आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत प्रतिवेदन तयारी र प्रकाशन गर्ने र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समक्ष पेश गर्ने
 • आन्तरिक नियन्त्रण दिग्दर्शन तथा निर्देशिकाको निर्माण तथा प्रयोग गर्ने गराउने,
 • आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयनको स्थिति र वेरुजु फर्छयौटको स्थितिको निरिक्षण अनुगमन गर्ने,
 • आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षणको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने,
 • प्रदेश लेखा इकार्इ कार्यालयको कार्यसम्पादनको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने ।
 • सार्वजनिक स्रोत परिचालन गर्ने सरकारी निकायहरुमा भएको आर्थिक कारोवारगतिविधिको निरीक्षण गर्ने।
 • विभिन्न निकायहरूमा भएका सार्वजनिक खर्चको स्थितिको सर्भे (Public Expenditure Tracking Survey) गर्ने गराउने,
 • बजेट कार्यान्वयनका तथा आर्थिक कार्यप्रणालीका विषयमा अनुगमनबाट प्राप्त नतिजा विश्लेषण गरी मलेनिका र अन्य निकायलार्इ प्रतिवेदन गर्ने,
 • सरकारी कारोबार गर्ने कुनै बैंकले सञ्चित कोषमा राजस्व दाखिला नगरेको पाइएमा कारबाहीको लागि नेपाल राष्ट्र बैकमा सिफारिस गर्ने ।
 • राजस्व संचित कोषमा दाखिला गर्न बैंक र कार्यालयको दुरी समेतलाई विचार गरी नगद दाखिला गर्ने म्याद तोक्ने ।
 • सम्बन्धित कार्यालयबाट असूल उपर गर्नुपर्ने देखिएको रकम पाँच वर्षसम्म सम्म पनि नियमित, असूल, फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण हुन नसकेको बेरुजुलाई सरकारी बाँकीको रुपमा लगत कस्न प्राप्त भएकोमा सो को लगत कायम गरी सो को सुचना जिम्मेवार व्यक्तिलाई दिई प्रचलित कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने / गराउने ।
 • अनुगमन मूल्यांकनको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

4. सुचना प्रविधि तथा तथ्यांक शाखा

सुचना प्रविधि

 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सूचना प्रविधि नीतिको कार्यान्वयन गर्ने,
 • सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रणालीहरूको विकास गर्ने,
 • विकास भर्इसकेका प्रणालीहरूको सुधार तथा परिमार्जन सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने,
 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालनका लागि Data Centre  सँग समन्वय गर्ने,
 • नेटवर्किङ (इन्ट्रानेट, नेटवर्किङ, इन्टरनेट), वाइफाइको कनेक्टिभिटी,सिसिटिभी आदिको व्यवस्थापन गर्ने,
 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको र अन्तर्गतका निकायको वेभसाइट तथा इमेल व्यवस्थापन,
 • गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको विश्लेषण गरी प्राप्त गुनासा तथा सुझावहरुको वर्गिकरण र संप्रेषण गर्ने ।
 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाट सञ्चालित विभिन्न प्रणाली सञ्चालनमा आइपर्ने समस्याहरुको समाधान गर्ने,
 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतका निकायमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर सपोर्ट गर्ने,
 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको हार्डवेयर एवं सफ्टवेयर सम्बद्ध खरिदका लागि प्राविधिक विशेषज्ञ सेवा दिने,
 • सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरण तथा प्रणालीको मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने,
 • सूचना प्रविधिसम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।

तथ्यांक

 • नेपाल सरकारको Charts of Accounts कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य निकायसँग प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली सम्बन्धी कार्यको सम्पर्क शाखाको कार्य गर्ने,
 • विनियोजन, राजस्व, धरौटी, कार्यसञ्चालन कोष तथा अन्य सरकारी कोषको हिसाब भिडान सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • प्रदेश सञ्चित कोषको एकीकृत वित्तीय विवरण प्राप्ती, समायोजन र हिसाब भिडान सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • आर्थिक विवरण तयारी गर्न आवश्यक तथ्यांक तथा प्रतिवेदनहरु सम्बन्धित प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने र भिडान गर्ने,
 • प्राप्त विवरण तथा प्रतिवेदनहरुको जांच गरी त्रुटी पाइए सुधार समेत गर्ने गराउने,
 • प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित सूचना तथा तथ्यांक संकलन गर्न,कोष प्रशासन शाखा द्वारा तयार गरिएको Consolidated Financial Statement प्रकाशन गर्ने ।
 • संकलित तथ्यांकको विश्लेषण र तुलनात्मक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयारी र प्रकाशन गर्ने,
 • समष्टिगत आर्थिक विश्लेषणका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदनहरू उपलब्ध गराउने,
 • नीति निर्माणमा संलग्न निकाय तथा अधिकारीहरूलार्इ निर्णय लिन सहयोग पुग्ने गरी विश्लेषणात्मक सूचना तथा प्रतिवेदनहरू उपलब्ध गराउने,
 • आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय (आर्थिक सर्वेक्षण, संशोधित अनुमान) तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुबाट माग भए अनुसारका विवरणहरु उपलब्ध गराउने ।
 • विभिन्न सरकारी निकाय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई माग बमोजिमको नमुनामा तथ्यांक उपलब्ध गराउने,
 • मलेनिका तथा प्रलेनिकाको तथ्यांक विश्लेषण तथा सूचना प्रकाशन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता तथा विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने।

शाखागत कार्यविवरण

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण