शिर्षक दस्तावेज अार्थिक वर्ष मिति
आ.व.2075/76 को आन्तरिक लेखापरीक्षण बेरुजुको एकीकृत बार्षिक प्रतिवेदन 2075-76-आलेप-बेरुजुको एकीकृत बार्षिक प्रतिवेदन .pdf ०७६/०७७ 01/08/2020 - 12:59
प्रदेश नं. १ - प्रदेश सरकारको आय र व्ययको वार्षिक विवरण सम्वन्धमा आयव्यय-2075.pdf ०७६/०७७ 12/23/2019 - 13:05
स्थानीय विभाज्य कोषबाट बाँडफाँड गरी १३७ स्थानीय तहहरुमा निकासा गरिएको विवरण सवारी-साधन-कर-बाँडफाँड-137.pdf ०७६/०७७ 12/10/2019 - 12:38
स्थानीय विभाज्य कोषबाट बाँडफाँड गरी १३७ स्थानीय तहहरुमा निकासा गरिएको विवरण सवारी-साधन-कर-बाँडफाँड-137.pdf ०७६/०७७ 12/10/2019 - 12:38
स्थानीय विभाज्य कोषबाट बाँडफाँड गरी १३७ स्थानीय तहहरुमा निकासा गरिएको विवरण ०७६/०७७ 12/10/2019 - 12:32
विशेष अनुदानको निकासा सम्वन्धमा इकाई-कार्यालय.pdf ०७६/०७७ 11/10/2019 - 14:16
मोरङ जिल्लाका १५ वटा स्थानीयतहहरुको वित्तीय समानिकरणतर्फको पहिलो किस्ता निकासा सम्वन्धमा 215-स्थानीयतह-रकम-जम्मा.pdf ०७६/०७७ 10/24/2019 - 16:24
आ.वि. तथा रकम फिर्ता सम्वन्धमा, स्थानीयतहहरु सवै, प्रदेश नं.१ 81आवि-रकम-फिर्ता_0.pdf ०७६/०७७ 09/15/2019 - 15:09
आ.वि. तथा रकम फिर्ता सम्वन्धमा, स्थानीय तहहरु सवै, प्रदेश नं. १ 81आवि-रकम-फिर्ता.pdf ०७६/०७७ 09/15/2019 - 15:06
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन 17-बजेट-कार्यान्वयन-मार्गदर्शन.pdf ०७६/०७७ 07/24/2019 - 11:43

सूचना/जानकारी

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण