शिर्षक दस्तावेज अार्थिक वर्ष मिति
दरभाउ स्वीकृतीको आशयको जानकारी सम्वन्धमा 193-दरभाउ-स्वीकृती.pdf ०७७/०७८ 09/21/2020 - 14:04
मसलन्द सामान तथा सपाई सम्वन्धी सामानहरु आपूर्ति गर्ने सम्वन्धी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना सूचना-1.pdf ०७७/०७८ 09/01/2020 - 11:00
मसलन्द सामान तथा सपाई सम्वन्धी सामानहरु आपूर्ति गर्ने सम्वन्धी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना सूचना-1.pdf ०७७/०७८ 09/01/2020 - 11:00
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत अनुदानको हस्तान्तरणको प्रारम्भिक एकीकृत विवरण वित्तीय-हस्तान्तरण-एकिकृत विवरण.pdf ०७७/०७८ 08/07/2020 - 13:27
१३७ स्थानीयतह- सवारी साधन कर बापतको रकम बाँडफाँड गरी स्थानीय संचित कोष खातामा निकासा गरिएको सम्वन्धमा सवारीसाधनकर.pdf ०७७/०७८ 07/24/2020 - 10:48
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वय सम्वन्धी मार्गदर्शन 77-78-बजेट-कार्यान्वयन-मार्गदर्शन.pdf ०७७/०७८ 07/20/2020 - 13:59
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वय सम्वन्धी मार्गदर्शन 77-78-बजेट-कार्यान्वयन-मार्गदर्शन.pdf ०७७/०७८ 07/20/2020 - 13:59
१३७ स्थानीय तह- प्रदेश सरकारको तर्फबाट हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानिकरण अनुदानको तेश्रो किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा 137-वित्तीयसमानिकरण-तेश्रो.pdf ०७६/०७७ 06/25/2020 - 15:03
अनुदानको प्रगति विवरण पठाइदिने सम्वन्धमा 1221 प्रगतिको ताकेता.pdf ०७६/०७७ 06/21/2020 - 16:06
2077 जेष्ठ मसान्त सम्म कुल संकलनको प्रगति विवरण राजश्व-लक्ष्य-प्रगति.pdf ०७६/०७७ 06/15/2020 - 14:52

सूचना/जानकारी

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण