शिर्षक दस्तावेज अार्थिक वर्ष मिति
प्रदेश सशर्त अनुदानको स्थानीय तहगत कार्यक्रको विवरण प्रदेश सर्शत-अनदानको स्थानीयतहगत-कार्यक्रम.pdf ०७६/०७७ 05/26/2020 - 12:53
प्रदेश सशर्त अनुदानको स्थानीय तहगत कार्यक्रको विवरण प्रदेश सर्शत-अनदानको स्थानीयतहगत-कार्यक्रम.pdf ०७६/०७७ 05/26/2020 - 12:53
राजश्व खाताको विवरण सम्वन्धमा new-राजश्व खाता.pdf ०७६/०७७ 05/26/2020 - 12:08
राजश्व खाताको विवरण सम्वन्धमा new-राजश्व खाता.pdf ०७६/०७७ 05/26/2020 - 12:08
आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७६ Aalepa-nirdesika.pdf ०७६/०७७ 05/24/2020 - 14:42
वित्तीय उत्तरदायित्व दर्पण PPIU Journal Final.pdf ०७६/०७७ 05/24/2020 - 14:34
वित्तीय उत्तरदायित्व दर्पण PPIU Journal Final.pdf ०७६/०७७ 05/24/2020 - 14:34
शसर्त अनुदान हस्तान्तरणको विवरण-१३ जिल्ला, २२ स्थानीय तहहरुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको च.नं. 346 मिति 2077/01/30 को पत्रानुसार Web.pdf ०७६/०७७ 05/17/2020 - 14:57
राजश्व भौचर सम्वन्धमा 968-राजश्व जम्मा.pdf ०७६/०७७ 05/11/2020 - 15:20
सशर्त अनुदानको रकम निकासा सम्वन्धमा सशर्त-अनुदान-रकम-निकासा.pdf ०७६/०७७ 04/27/2020 - 13:37

सूचना/जानकारी

सामाजिक संजाल

पात्रो

हेल्लो सरकार

स्थानीय तह विवरण